Έναρξη υποβολής δηλώσης εισοδήματος ατόμου για το 2020

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αρχίσει η υποβολή της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου 2020 μέσω του συστήματος TaxisNet στη διεύθυνση http://taxisnet.mof.gov.cy.

Με βάση διάταγμα του υπουργικού συμβουλίου ( ΚΔΠ288/2021). Υποχρέωση υποβολής δήλωσης εισοδήματος ατόμου 2020 έχουν Μισθωτοί, συνταξιούχοι και αυτοεργοδοτούμενοι των οποίων το μικτό ολικό εισόδημα για το έτος 2020 είναι πέραν των 19500 ευρώ.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της δήλωσης, είναι η ηλεκτρονική εγγραφή στο σύστημα TaxisNet- Άμεσης φορολογίας. Η τελευταία ημερομηνία υποβολής της δήλωσης εισοδήματος ατόμου 2020 και πληρωμής του οφειλόμενου φόρου θα οριστεί με διάταγμα του υπουργού οικονομικών η 30η  Νοέμβριου 2021.


The Income Tax Declaration for individuals for the tax year 2020, has become available for submission through the TaxisNet system.

According to a Decree issued by the Council of Ministers, earlier this year ( ΚΔΠ288/2021), individuals whose gross income does not exceed €19,500 have no obligation to submit the Income Tax Declaration for individuals for the tax year 2020.

Furthermore, the last date of submission of the Income Tax Declaration for individuals for the tax year 2020 and payment of the tax due will be set by Decree of the Minister of Finance on 30 November 2021.