Παράταση υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α. – Extension of Submission of VAT Returns

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι από τις 27 Μαρτίου 2023 όλες οι φορολογικές υποχρεώσεις για σκοπούς Φ.Π.Α. θα διεκπεραιώνονται αποκλειστικά και μόνο, μέσω του Τax For All – TFA.

Για την διευκόλυνση των χρηστών στο μεταβατικό αυτό στάδιο το Τμήμα Φορολογίας ανακοινώνει παράταση στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Δηλώσεων Φ.Π.Α. κανονικό καθεστώς ως ακολούθως:

Φορολογική Περίοδος: 01/12/2022-28/02/2023  Αρχική Ημερομηνία Υποβολής μέχρι: 10 Απριλίου 2023 Νέα Ημερομηνία Υποβολής μέχρι: 26 Απριλίου 2023

Φορολογική Περίοδος: 01/01/2023-31/03/2023  Αρχική Ημερομηνία Υποβολής μέχρι:10 Μαΐου 2023  Νέα Ημερομηνία Υποβολής μέχρι: 26 Μαΐου 2023

Για τη μετάβασή σας από το σύστημα TAXISnet – Φ.Π.Α. στο σύστημα Tax For All – TFA ακολουθείστε τις οδηγίες στο ηλεκτρονικό μήνυμα που θα σας σταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει καταχωρηθεί στο Τμήμα, και ενεργοποιήστε ΑΜΕΣΑ τον λογαριασμό σας στο Tax For All. Επισημαίνεται ότι το σύστημα TAXISnet – Άμεση Φορολογία λειτουργεί κανονικά, ενώ το σύστημα TAXISnet – Φ.Π.Α. από τις 17 Μαρτίου 2023 λειτουργεί ΜΟΝΟ για προβολή. Το διάστημα που μεσολαβεί μέχρι και τις 27 Μαρτίου 2023 είναι απαραίτητο για την ασφαλή μεταφορά των δεδομένων στο Tax For All – (TFA).


The Tax Department announces that from March 27, 2023 all tax obligations for VAT purposes will be handled exclusively through Tax For All – TFA.

For the convenience of users at this transitional stage, the Tax Department announces an extension to the deadline for submitting VAT Returns. regular status as follows:

Tax Period: 01/12/2022-28/02/2023 Original Submission Date by: April 10, 2023 New Submission Date by: April 26, 2023

Tax Period: 01/01/2023-31/03/2023 Original Submission Date by: May 10, 2023 New Submission Date by: May 26, 2023

For your transition from the TAXISnet system – VAT in the Tax For All – TFA system, follow the instructions in the email that will be sent to the email address registered in the Department, and activate your Tax For All account IMMEDIATELY. It should be noted that the TAXISnet – Direct Taxation system works normally, while the TAXISnet – VAT system from March 17, 2023 it works for viewing ONLY. The period until March 27, 2023 is necessary for the safe transfer of data to Tax For All – (TFA)