ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ TFA-Tax For All – TFA PLATFORM-Tax For All

Το TFA-Tax For All είναι το Ενιαίο Σύστημα Φορολογικής Διαχείρισης του Τμήματος Φορολογίας το οποίο θα αντικαταστήσει υφιστάμενα μηχανογραφικά συστήματα.To Tax For All θα εξυπηρετεί ηλεκτρονικά το φορολογούμενο πολίτη ή/και τον εξουσιοδοτημένο του αντιπρόσωπο, μέσω του TFA online.

Το Έργο θα ολοκληρωθεί σε τρία στάδια.

Το κάθε στάδιο αφορά διαφορετικά είδη φόρων και λειτουργίες

  • Το Στάδιο 1 θα επηρεάσει τον ΦΠΑ (Φόρος Προστιθέμενης Αξίας) και αναμένεται να ξεκινήσει στο τέλος του 1ου τριμήνου του 2023. Αναλυτικά, μέσω του ΤΦΑ ο φορολογούμενος και οι πράκτορες θα μπορούν να υποβάλουν το έντυπο δήλωσης ΦΠΑ, την έκδοση πιστοποιητικών (όπως Πιστοποιητικό Φορολογικής Εκκαθάρισης – Μόνο για ΦΠΑ, Πιστοποιητικό Εγγραφής ΦΠΑ, Πιστοποιητικό Διαγραφής ΦΠΑ, ηλεκτρονικές πληρωμές και ιστορικό πληρωμών), αίτηση online για επιστροφή χρημάτων, εξαγωγή κατάστασης λογαριασμού, στοιχεία ηλεκτρονικής επιστροφής και σύστημα παρακολούθησης μηνυμάτων.
  • Τα στάδια 2 και 3 αναμένεται να λειτουργήσουν ταυτόχρονα το 4ο τρίμηνο του 2024

TFA-Tax For All is the Integrated Tax Administration System of the Taxation Department, which will replace existing computer systems. Tax For All will electronically serve the taxpayer and/or their authorized representative through TFA online.

The Project will be completed in three stages.

Each stage concerns different types of taxes and functions.

  • Stage 1 will affect the VAT (Value Added Tax) and it is expected to launch at the end of the 1st quarter of 2023. In detail, through the TFA the taxpayer and the agents will be able to submit the VAT Return form, issuance certificates (such as Tax Clearance – VAT only, Registered Certificate VAT, Deregistered certificate from the VAT), online payments and payment history, request online for a refund, extract a statement of account, online return’s details, and tracking message system.

  • Stages 2 and 3 are expected to go live simultaneously at the 4th quarter of 2024