Υποβολής Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου για το φορολογικό έτος 2023

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, έχει αρχίσει η υποβολή της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου 2023 μέσω του συστήματος TaxisNet στη διεύθυνση https://taxisnet.mof.gov.cy

Με βάση Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου (ΚΔΠ 184/20223). υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου για το έτος 2023 έχουν Μισθωτοί, Συνταξιούχοι και Aυτοεργοδοτούμενοι των οποίων το μικτό ολικό εισόδημα για το έτος 2023, υπερβαίνει το ποσό των €19.500 (δεκαεννέα χιλ. πεντακόσια ευρώ).

Τελευταία ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου 2023 και πληρωμής του οφειλόμενου φόρου είναι η 31η Ιουλίου 2024.


The Tax Department announces that the submission of tax return for Individuals for the year 2023 has started through the TaxisNet system at https://taxisnet.mof.gov.cy

Based on Decree of the Council of Ministers (KDP 184/20223), obligation to submit a tax return for the year 2023 are Employees, Pensioner and Self-Employed whose gross total income for the year 2023 exceeds the amount of €19,500 (nineteen thousand five hundred euros).

The deadline for submitting and paying the tax due is 31st July 2024.